Bioamrwyiaeth

Cyngor Cymuned Llandybie

DATBLYGU BIOAMRWYIAETH A’R AMGYLCHEDD ADRODDIAD

Hydref 2019

I gydymffurfio â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, rhaid i awdurdodau lleol ‘geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau ac, wrth wneud hynny, hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau’. Mae hyn yn golygu, wrth reoli’n parciau er lles y bobl, y dylai Cyngor Cymuned Llandybïe hefyd geisio cyfleoedd i gynnal a chadw a gwella’r bywyd gwyllt y mae’r ardaloedd hyn yn ei gynnal, a rheoli’r cynefinoedd megis glaswelltir a choed fel eu bod mewn cyflwr mor naturiol a gwydn â phosib. Mae’r ddyletswydd hefyd yn cefnogi ein cylch gwaith ehangach yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i sicrhau bod Cymru yn elwa ar economi ffynniannus, amgylchedd iachus a gwydn a chymunedau bywiog a chydlynus.

Mae Cyngor Cymuned Llandybïe wedi cynhyrchu cynllun gweithredu, ac awgrymir derbyn hwn fel rhaglen waith at y dyfodol ar gyfer yr holl ‘dir glas’ sydd yn eiddo i’r Cyngor ar hyn o bryd, er mwyn datblygu cyfraniad y Cyngor Cymuned i’r materion pwysig hwn. Yn ychwanegol, awgrymir bod unrhyw dir ychwanegol, megis mwysydd chwarae neu lwybrau troed, a ddaw i berchnogaeth y Cyngor yn y dyfodol yn cynnwys cam gweithredu penodol sy’n gysylltiedig â’r ddyletswydd hon.

Pob Parc
Plannu coeden newydd yn lle unrhyw goeden sy’n cael ei chwympo yn dilyn Arolwg Coed Blynyddol.
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith

Cadw’r holl lwyni a chloddiau presennol fel peillwyr.
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith

Torri’r glaswelltir yn y parciau yn anamlach.
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith
Llwybrau Troed
Arolygu, yn barhaus, y cytundeb blynyddol parthed â chynnal a chadw’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus a’r Llwybrau Troed o ran lled y llwybrau toed, gofynion torri yn ôl ayyb
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith

Plannu blodau gwyllt yn flynyddol.
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith
Ochrau’r Ffordd
Bod pob ward yn ardal y Cyngor yn plannu bylbiau cennyn pedr yn y mannau y cytunwyd arnynt.
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith

Plannu blodau gwyllt yn flynyddol yn y mannau y cytunwyd arnynt.
Wedi’i gymeradwyo ac ar waith